Fonds

The Institute holds valuable archive materials that were collected and donated to the Institute:

F.1. Bronius Kviklys’ Fund

F.2. Vincas Rastenis’ Fund

F.3. Algimantas Mackus’ Book Publishing Fund

F.4. Jurgis Gimbutas’ Fund

F.5. Karolis Drunga – Jurgis Valiulis’ Fund

F.6. Vytautas Kamantas’ (Lithuanian World Community) Fund

F.7. Kęstutis Skrupskelis’ Fund

F.8. Adolfas Damušis’ Fund

F.9. Juozas Danys’ Fund

F.10. Henrikas Žemelis’ Fund

F.11. Eduardas Turauskas’ Fund

F.12. Aleksandras Štromas’ Fund

F.13.  Émigré Journal “Metmenys” Fund

F.14. Santara-Šviesa Federation Fund

F.15. Lithuanian Émigré Newspaper “Akiračiai” Fund

F.16. Liūtas Mockūnas’ Fund

F.17. Fr. Vincas Valkavičius’ Fund

F.18. Dalia Sruogaitė’s Fund

F.19. Bronys Raila’s Fund

F.20. Aleksandras Vakselis’ Fund

F.21. Bronius Bieliukas’ Fund

F.22. Leonardas Valiukas’ Fund

F.23. Vytautas Alantas’ Fund

F.24. Bronius Nemickas’ Fund

F.25. Antanas Juodvalkis’ Fund

F.26. Vincas Natkevičius Fund

F.27. Ugnė Karvelis’ Fund

F.28. Fr. Jonas Petrošius’ Fund

F.29. Jurgis Janušaitis’ Fund

F.30. Journal “Lietuvių dienos” / “Lithuanian Days” Fund

F.31. Alfred Erich Senn Fund

F.32. Valdas Adamku’s Fund

F.33. Lithuanian Latvian Community’s Fund

F.34. Anicetas Simutis’ Fund

F.35. Antanas Saulaitis Fund

F.36. Jonas Norkaitis’ Fund

F.37. Tijūnėliai Family Fund

F.38. Adolfas Venskus’ Fund

F.39. Anatolijus Šlutas’ Fund

F.40. Algimantas Kezys’ Fund

F.41. Algimantas Gureckas’ Fund

F.42. Lithuanians’ in Uruguay Fund

F.43. Fund of British-Lithuanian Fund for Children in Lithuania

F.44. Vytautas Valiukas’ Fund

F.45. Pranas Joga’s Fund

F.46. Kazimieras Graužinis’ Fund

F.48. Lithuanian Australian Scouts (Vytautas Vaitkus’) Fund

F.49. Vytautas Kavolis’ Fund

F.51. South American Expedition’ Fund

F.52. Lithuanians in Great Britain Fund

F.53. Algis Norvilas’ (2nd World Lithuanian Youth Congress) Fund

F.54. Pranas Lapė’s Fund

F.55. Raimundas Mieželis’ Fund

F.56. Liudvikas Šmulkštys’ Fund

F.57. Stasys Barzdukas’ Fund

F.58. Vincas Mašalaitis’ Fund

F.60. Bronius Vaškelis’ Fund

F.61. Tomas Remeikis’ Fund

F.62. Jonas Valaitis’ Fund

F.63. Sisters of St. Casimir, Chicago Fund

F.64. Vytautas Zalatorius’ Fund

F.65. Isolde Ira Požėlaitė-Davis’ Fund

F.66. Bronius Zumeris’ Fund

F.67. Renoldas Čėsna’ Fund

F.68. ATLS (Tadas Mečkauskas)’ Fund

F.69. Salomėja Valiukienė’s Fund

F.70. VARIOS

F.71. Eugenijus Bartkus’ Fund

F.72. Lidija Šimkutė-Pocienė’s Fund

F.73. Janina and Antanas Liutkus’ Fund

F.74. Juozas Giedraitis’ Fund

F.75. Stasys Sakalauskas’ Fund

F.76. Rimas Česonis’ Fund

F.77. Jonas Stundžia (The Lithuanian National Catholic Church) Fund

F.78. Algirdas Gamziukas’ Fund

F.79. Antanas Skaisgirys’ Fund

F.80. Kazys Almenas’ Fund

F.81. Birutė Ciplijauskaitė’s Fund

F.82. Pr. Edmundas Putrimas’ Fund

F.88. Algis Kabaila’ Fund

New holdings are constantly added to the Institute’s collections.