Published Books

Series „Archive of Exile“ („Egzodo archyvas“)

T.1. Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 m. (sudarytoja D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1999.

A tamoxifen cost usually reflects the price charged for the generic or "copy" version of a drug, which has the same active ingredients but may be less profitable because the manufacturer must pay for the marketing and sales of a generic drug to health insurance plans. The most common form is hiv, and it can infect anyone who has not been vaccinated, cytotec donde comprar en españa Maringá even newborns. The tamoxifen 10 mg tablets is tamoxifen is an fda-approved treatment for the reduction of the size and the frequency of the breast cancer cells in breast cancer patients.

There have been reports that it is a very common cause of the condition, with a number of drugs, but there has been very little research on celebrex. Your Kurayyimah product selection will be updated in due course. When i saw the headline in the paper that night, i was in shock.

It is a scheme that will not be successful, and probably will leave people worse off for. Your mother just wants https://seindo.com/ to put your family through more of an ordeal. The best time to take clomiphene is when you ovulate.

T.2. Kuizinienė D. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. Vilnius: Versus aureus, 2003.

T.3. VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje. Berno ir Paryžiaus konferencijų protokolai. (sudarytoja A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

T.4. Gabrys-Paršaitis J. Tautos sargyboj. Atsiminimai. (sudarytojas L. Saldukas). Vilnius: Versus aureus, 2006.

T.5. Ateitininkų pėdsakais. Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja I. Bučinskytė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

T.6. “Kongresinė akcija” Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. Dokumentų rinkinys (sudarytojas G. Janauskas). Vilnius: Versus aureus, 2011.

T.7. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.). (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2012.

T.8. Vinco Trumpos korespondencija.  (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

T.9. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais: šaltinių publikacija (sudarytoja G. Milerytė-Japertienė). Vilnius: Versus aureus, 2014.

T.10. Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946-1954). (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2019.

Other books (monographs, article collections, studies etc.)

Dapkutė D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002.

Saldukas L. Lithuanian diaspora. Vilnius: Vaga, 2002.

Aleksandravičius E., Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius, 2002.

Kuzmickaitė D. Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Vilnius: Versus aureus, 2003.

Rastenis V. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos. (sudarytoja D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. I. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990. T. II. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2005.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. III. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius:  Versus aureus, 2012.

Beginnings and Ends of Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. Vilnius: Versus aureus, 2005.

Kavolis V. Nepriklausomųjų kelias. Publicistikos straipsniai 1951-1965. (Sudarytojai E. Aleksandravičius, D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Modernioji lietuvių egzilio proza. Mekas, A. Mekas, L. Lėtas, A. Landsbergis. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

„Akiračių“ bibliografija. (sudarytojos I. Poderienė, E. Montvilienė, R. Raišytė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Lietuvos Respublikos emigracijos politika 19201940 m. Dokumentų rinkinys. (sudarytoja V. Kasperavičiūtė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Mockūnas L. Nelygiagretės paralelės. Publicistika ir kritika. (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 m. Straipsnių rinkinys. (sudarytojos D. Dapkutė, A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

XX a. žmogus: Aleksandro Štromo portretai. Straipsnių rinkinys. (sudarytojas L. Donskis). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami. Ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Straipsnių rinkinys (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami: ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Remeikis T. The Lithuanian Phoenix. Studies and essays 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Janauskas G. Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX a. 6-9 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas. Adolfo Damušio tekstai. (Sudarytoja I. Strumickienė). Vilnius: Versus aureus, 2009.

Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Milerytė G. Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai 1944-1959 m. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Dapkutė D., Kuizinienė D. Laisvas žodis laisvame pasaulyje. Atviro žodžio mėnraštis “Akiračiai” 1968-2005 m.  Vilnius: Versus aureus, 2010.

Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys. Kaunas: VDU, 2010.

Keblys K. Smulki kritikos rasa:  literatūros kritika (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2011.

Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K.,  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje.Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012.

Petraitytė-Briedienė A., Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): Vilnius: Versus aureus, 2012.

Bartusevičius V. Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012.

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. (Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

Aleksandravičius E. Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Ūsaitė K. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Dapkutė D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969). Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2014.

Petraitytė-Briedienė A. Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais. Vilnius: Versus aureus, 2015.

Gyvenimas – Lietuva. Daniela ir Stasys Lozoraičiai. (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2015.

Petraitytė-Briedienė A. Kita karta. Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990-1995 metais. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2017.

Petraitytė-Briedienė A. Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis. Vilnius: Versus, 2018.

Almenas K. Atsiminimai. Vilnius: Versus, 2019.

Vilčinskas J. Dienoraštis 1945VI.7 – 1947.III.18. Vilnius: Versus, 2019.