Published Books

Series „Archive of Exile“ („Egzodo archyvas“)

T.1. Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 m. (sudarytoja D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1999.

T.2. Kuizinienė D. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. Vilnius: Versus aureus, 2003.

T.3. VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje. Berno ir Paryžiaus konferencijų protokolai. (sudarytoja A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

T.4. Gabrys-Paršaitis J. Tautos sargyboj. Atsiminimai. (sudarytojas L. Saldukas). Vilnius: Versus aureus, 2006.

T.5. Ateitininkų pėdsakais. Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja I. Bučinskytė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

T.6. “Kongresinė akcija” Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. Dokumentų rinkinys (sudarytojas G. Janauskas). Vilnius: Versus aureus, 2011.

T.7. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.). (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2012.

T.8. Vinco Trumpos korespondencija.  (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

T.9. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais: šaltinių publikacija (sudarytoja G. Milerytė-Japertienė). Vilnius: Versus aureus, 2014.

T.10. Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946-1954). (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2019.

Other books (monographs, article collections, studies etc.)

Dapkutė D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002.

Saldukas L. Lithuanian diaspora. Vilnius: Vaga, 2002.

Aleksandravičius E., Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius, 2002.

Kuzmickaitė D. Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Vilnius: Versus aureus, 2003.

Rastenis V. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos. (sudarytoja D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. I. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990. T. II. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2005.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. III. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius:  Versus aureus, 2012.

Beginnings and Ends of Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. Vilnius: Versus aureus, 2005.

Kavolis V. Nepriklausomųjų kelias. Publicistikos straipsniai 1951-1965. (Sudarytojai E. Aleksandravičius, D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Modernioji lietuvių egzilio proza. Mekas, A. Mekas, L. Lėtas, A. Landsbergis. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

„Akiračių“ bibliografija. (sudarytojos I. Poderienė, E. Montvilienė, R. Raišytė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Lietuvos Respublikos emigracijos politika 19201940 m. Dokumentų rinkinys. (sudarytoja V. Kasperavičiūtė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Mockūnas L. Nelygiagretės paralelės. Publicistika ir kritika. (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 m. Straipsnių rinkinys. (sudarytojos D. Dapkutė, A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

XX a. žmogus: Aleksandro Štromo portretai. Straipsnių rinkinys. (sudarytojas L. Donskis). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami. Ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Straipsnių rinkinys (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami: ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Remeikis T. The Lithuanian Phoenix. Studies and essays 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Janauskas G. Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX a. 6-9 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas. Adolfo Damušio tekstai. (Sudarytoja I. Strumickienė). Vilnius: Versus aureus, 2009.

Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Milerytė G. Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai 1944-1959 m. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Dapkutė D., Kuizinienė D. Laisvas žodis laisvame pasaulyje. Atviro žodžio mėnraštis “Akiračiai” 1968-2005 m.  Vilnius: Versus aureus, 2010.

Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys. Kaunas: VDU, 2010.

Keblys K. Smulki kritikos rasa:  literatūros kritika (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2011.

Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K.,  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje.Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012.

Petraitytė-Briedienė A., Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): Vilnius: Versus aureus, 2012.

Bartusevičius V. Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012.

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. (Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

Aleksandravičius E. Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Ūsaitė K. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Dapkutė D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969). Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2014.

Petraitytė-Briedienė A. Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais. Vilnius: Versus aureus, 2015.

Gyvenimas – Lietuva. Daniela ir Stasys Lozoraičiai. (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2015.

Petraitytė-Briedienė A. Kita karta. Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990-1995 metais. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2017.

Petraitytė-Briedienė A. Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis. Vilnius: Versus, 2018.

Almenas K. Atsiminimai. Vilnius: Versus, 2019.

Vilčinskas J. Dienoraštis 1945VI.7 – 1947.III.18. Vilnius: Versus, 2019.

Kuizinienė D. Laiko Jungtys. Vilnius: Versus, 2021.

Bartusevičius V. Vokietijos lietuviai 1950-1990. Vilnius: Versus, 2021.

Aleksandravičius E. Spalvos ir juostos: lietuvių akademinės skautijos istorija 1924-2024. Vilnius: Versus, 2023.