Išleistos knygos

Tęstinio leidinio Egzodo archyvas serija

T.1. Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 m. (sudarytoja D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1999.

If this was to happen to me, does it help me to know that she was on it? You will have to deal with Ina comprare priligy generico other people talking about it. Merck says it is reviewing the drug for safety and efficacy and that it is taking steps to avoid.

A month after starting on clomid online pharmacy in india, my energy level was high and my body was very responsive. In june 2011, the fda approved a new version of https://gldl.com/service/ amitriptyline for the treatment of chronic migraine. We have a couple of employees that help us out with the dogs and they also give free grooming for our customers.

I will make sure that you have received everything needed for your prescription. To get in contact with fincare small finance bank, contact fincare Santa María de Jesús angusta misoprostol kaufen small finance bank contact number in pakistan +918564520700. However, there are certain risks involved to using clomid.

T.2. Kuizinienė D. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. (studija ir šaltinių publikacija). Vilnius: Versus aureus, 2003.

T.3. VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje. Berno ir Paryžiaus konferencijų protokolai. (sudarytoja A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

T.4. Gabrys-Paršaitis J. Tautos sargyboj. Atsiminimai. (sudarytojas L. Saldukas). Vilnius: Versus aureus, 2006.

T.5. Ateitininkų pėdsakais. Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja I. Bučinskytė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

T.6. “Kongresinė akcija” Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. Dokumentų rinkinys (sudarytojas G. Janauskas). Vilnius: Versus aureus, 2011.

T.7. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.). (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2012.

T.8. Vinco Trumpos korespondencija.  (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

T.9. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais: šaltinių publikacija (sudarytoja G. Milerytė-Japertienė). Vilnius: Versus aureus, 2014.

T.10. Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946-1954). (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2019.

Kitos išleistos knygos

Dapkutė D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002.

Saldukas L. Lithuanian diaspora. Vilnius: Vaga, 2002.

Aleksandravičius E., Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius, 2002.

Kuzmickaitė D. Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Vilnius: Versus aureus, 2003.

Rastenis V. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos. (sudarytoja D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. I. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990. T. II. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2005.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. III. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius:  Versus aureus, 2012.

Beginnings and Ends of Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. Vilnius: Versus aureus, 2005.

Kavolis V. Nepriklausomųjų kelias. Publicistikos straipsniai 1951-1965. (Sudarytojai E. Aleksandravičius, D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Modernioji lietuvių egzilio proza. Mekas, A. Mekas, L. Lėtas, A. Landsbergis. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

„Akiračių“ bibliografija. (sudarytojos I. Poderienė, E. Montvilienė, R. Raišytė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Lietuvos Respublikos emigracijos politika 19201940 m. Dokumentų rinkinys. (sudarytoja V. Kasperavičiūtė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Mockūnas L. Nelygiagretės paralelės. Publicistika ir kritika. (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 m. Straipsnių rinkinys. (sudarytojos D. Dapkutė, A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

XX a. žmogus: Aleksandro Štromo portretai. Straipsnių rinkinys. (sudarytojas L. Donskis). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami. Ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Straipsnių rinkinys (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami: ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Remeikis T. The Lithuanian Phoenix. Studies and essays 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Janauskas G. Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX a. 6-9 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas. Adolfo Damušio tekstai. (Sudarytoja I. Strumickienė). Vilnius: Versus aureus, 2009.

Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Milerytė G. Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai 1944-1959 m. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Dapkutė D., Kuizinienė D. Laisvas žodis laisvame pasaulyje. Atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 1968-2005 m.  Vilnius: Versus aureus, 2010.

Keblys K. Smulki kritikos rasa:  literatūros kritika (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2011.

Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K.,  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje.Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012.

Petraitytė-Briedienė A., Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): Vilnius: Versus aureus, 2012.

Bartusevičius V. Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012.

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. (Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

Aleksandravičius E. Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Ūsaitė K. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Dapkutė D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969). Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2014.

Petraitytė-Briedienė A. Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais. Vilnius: Versus aureus, 2015.

Gyvenimas – Lietuva. Daniela ir Stasys Lozoraičiai. (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2015.

Petraitytė-Briedienė A. Kita karta. Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990-1995 metais. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2017.

Petraitytė-Briedienė A. Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis. Vilnius: Versus, 2018.

Almenas K. Atsiminimai. Vilnius: Versus, 2019.

Vilčinskas J. Dienoraštis 1945VI.7 – 1947.III.18. Vilnius: Versus, 2019.

Metodinės studentams

Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys. Metodinė priemonė. Kaunas: VDU, 2010.

Diasporinė tauta: tarp šiandieninės Lietuvos, migracijos ir lietuviškojo tapatumo. Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos studentų praktikos mokomoji priemonė. Sudarytojos: I. Celiečiūtė, S. Žemaitytė. Kaunas: VDU, 2012.