Kviečiame siūlyti kandidatus Broniaus Bieliuko stipendijai gauti

2023-11-08

 

Lietuvių Fondas – Lithuanian Foundation, (LF) JAV administruojamas Broniaus Bieliuko stipendijų fondas ir VDU Lietuvių išeivijos institutas skiria stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

 

Lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko vardinė stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių studijų studentams. Stipendija yra vienkartinė, neskiriama tam pačiam asmeniui antrą kartą.

 

Konkurso stipendijai gauti tvarka bei sąlygos:
Stipendijos tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

 

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai:
• pažangumas – stipendija skiriama gerai besimokantiems studentams;
• aktyvus dalyvavimas studentiškoje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje;
• privalumas būtų domėjimasis lietuvių išeivijos istorijos ir kultūros procesų tyrimais.
Studentus stipendijai rekomenduoja universiteto bendruomenė.

 

Kandidatus stipendijai gali siūlyti:
• Studentai (formalios ir neformalios studentų grupės, klubai);
• Akademinės bendruomenės nariai (katedros, centrai, dėstytojų grupės).

 

Siūlant kandidatus stipendijai prašome pateikti išsamų ir argumentuotą rekomendacinį raštą (kuriame išsamiai pristatomas kandidatas ir argumentai, už ką jis siūlomas stipendijai) su rekomenduojančiųjų asmenų parašais.
Gautus siūlymus svarstys Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto sudaryta stipendijų skyrimo komisija, kuri atrinks ir rekomenduos kandidatus B. Bieliuko vardinei stipendijai.

 

Siūlymus ir rekomendacijas prašome iki 2023 m. gruodžio 4 d. siųsti el. paštu:
alisija.rupsiene@vdu.lt arba daiva.dapkute@vdu.lt
arba pristatyti adresu:
VDU Humanitarinių mokslų fakultetas
V. Putvinskio g. 23-301 (Alisijai Rupšienei)

 

Smulkesnė informacija teikiama:
VDU Lietuvių išeivijos institute
Tel. (8-37) 327839
E. paštas: daiva.dapkute@vdu.lt

 

Apie Bronių Bieliuką (1908 04 26 – 1992 03 10)

 

Garsus lietuvių išeivijos visuomenininkas, teisininkas Bronius Bieliukas gimė 1908 m. balandžio 26 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Dugnų kaime ūkininko šeimoje. Baigęs Marijampolės (Rygiškių Jono) gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Studijuodamas keturis metus dirbo sekretoriumi pas advokatą Mykolą Sleževičių.

 

Baigęs universitetą B. Bieliukas vertėsi advokatūra, iki 1944 m. buvo Žemės banko juriskonsultu. Jau mokydamasis gimnazijoje aktyviai įsijungė į visuomeninį darbą, dalyvavo neformaliame varpininkų būrelyje. Universitete aktyviai dalyvavo studentijos gyvenime, buvo studentų „Varpo“ draugijos ir Lietuvių studentų savišalpos draugijos pirmininku, vėlesniais metais aktyviai dalyvavo valstiečių liaudininkų veikloje.

 

Vokiečių okupacijos metais B. Bieliukas dalyvavo pogrindžio veikloje, buvo išrinktas Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) generaliniu sekretoriumi, rūpinosi pogrindinio laikraščio „Nepriklausoma Lietuva“ organizavimu, leidimu ir platinimu. Dalyvavo besikuriančio Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o) veikloje, buvo pirmasis VLIK‘o sekretorius. 1944 m. gestapo buvo suimtas ir įkalintas. Iš Bayreutho (Vokietija) kalėjimo išlaisvintas amerikiečių kariuomenės 1945 m.

 

Vokietijoje B. Bieliukas aktyviai dalyvavo LVLS, VLIK‘o veikloje. 1951 m. persikėlęs gyventi į JAV apsigyveno Niujorke. Gyvendamas JAV tęsė veiklą VLIK‘e, dalyvavo Bendro Amerikos lietuvių šalpos fondo (BALF‘o), Lietuvos laisvės komiteto, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) veikloje. Buvo vienas iš Lietuvių rezistencinės santarvės organizatorių (1950 m.), aktyvus jos veikėjas.

 

Gyvendamas ir aktyviai dalyvaudamas lietuvių išeivijos visuomeniniame, politiniame darbe B. Bieliukas nepriėmė JAV pilietybės. Mirė 1992 m. kovo 10 d. Niujorke.

 

Bronius Bieliukas visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvos išlaisvinimo darbui. Tam jis nepagailėjo nei jėgų, nei sveikatos, nei savo kuklių santaupų. Jo sukauptas archyvas perduotas VDU Išeivijos studijų centrui. Savo testamentu visą savo kuklų turtą jis paliko Pasaulio lietuvių bendruomenės fondui (dabr. Lietuvių fondas), kuriame buvo įsteigtas Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fondas. B. Bieliukas visada tikėjo, kad Lietuva bus laisva šalis, kurioje turi dirbti išsilavinę žmonės. B. Bieliuko vardo fondo lėšos skiriamos Lietuvoje besimokančio jaunimo stipendijoms.